II República

1925/07/01 II REP. 100 PTS FELIPE II. Ord.Cat.2

1925/07/01 II REP. 100 PTS FELIPE II

9,00 €

1925/07/01 1000 PTS CARLOS I. Ord.Cat.3

1925/07/01 1000 PTS CARLOS I

9,00 €

1925/07/01 1000 PTS CARLOS I. Ord.Cat.4

1925/07/01 1000 PTS CARLOS I

14,00 €

1928/08/15 II REP. - AL.XIII 50 PTS SERIE B/E. Ord.Cat.5

1928/08/15 II REP. - AL.XIII 50 PTS SERIE B/E

4,00 €

1928/08/15 II REP. 1000 PTS SAN FERNANDO. Ord.Cat.6

1928/08/15 II REP. 1000 PTS SAN FERNANDO

18,00 €

1935/01/07 II REPUBLICA 500 PESETAS. Ord.Cat.7

1935/01/07 II REPUBLICA 500 PESETAS

650,00 €

1937 II REPUBLICA 50 CENTIMOS HACIENDA. Ord.Cat.9

1937 II REPUBLICA 50 CENTIMOS HACIENDA

2,00 €

1937 II REPUBLICA 50 CTMOS HACIENDA Lote 3 billete. Ord.Cat.11

1937 II REPUBLICA 50 CTMOS HACIENDA Lote 3 billete

15,00 €

1936 5 PTAS GENERALITAT DE CALTALUNYA SERIE B. Ord.Cat.12

1936 5 PTAS GENERALITAT DE CALTALUNYA SERIE B

12,00 €