Año 2012 - X Aniversario Euro

2012 AUSTRIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 AUSTRIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 HOLANDA 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

2012 HOLANDA 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

6,00 €

2012 ESPAÑA 2 EUROS X ANIV. EURO

2012 ESPAÑA 2 EUROS X ANIV. EURO

3,50 €

2012 CHIPRE 2 EUROS X Aniv. Entrada EURO

2012 CHIPRE 2 EUROS X Aniv. Entrada EURO

4,50 €

2012 IRLANDA 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

2012 IRLANDA 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

4,50 €

2012 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 BELGICA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 BELGICA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 LUXEMBURGO 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

2012 LUXEMBURGO 2 EUROS X Aniv. CIRCULACION EURO

6,00 €

2012 ESLOVENIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 ESLOVENIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 ALEMANIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 ALEMANIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 ESTONIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 ESTONIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €

2012 ITALIA 2 EUROS X Aniv. EURO

2012 ITALIA 2 EUROS X Aniv. EURO

4,50 €